Parent Liaison

 

As parent Liaisons we continue to support our community and school staff during this trying time. We believe more than ever in the power of positive partnerships between families and schools. As families and schools navigate together this at- home learning stage, please know that we are here to support both!

We are networking and learning from our counterparts around the country to bring the best support possible to Klein ISD families and staff. We are working constantly in making available new resources to build teacher’s capacity to effectively engage with families.  We continue connecting families and school staff through newsletters, translations,  phone calls, and written correspondence, and we continue supporting adult learning (Now virtually).

 

Please feel free to reach out and let me know how I can serve you:

My virtual office hours are: 8:30 AM – 2:30 PM

I’m available for any phone call Monday through Friday from 9:00 – 11:00 AM


Como contacto de familias, continuamos apoyando a nuestra comunidad y al personal de la escuela durante este tiempo difícil. Creemos más que nunca en el poder de la colaboración entre familias y escuelas. Mientras las familias y las escuelas navegan juntas en esta etapa de aprendizaje en el hogar, ¡Sepan que estamos aquí para apoyar a ambos!

Estamos trabajando juntos y aprendiendo de nuestros colegas en todo el país para brindar el mejor apoyo posible a las familias y al personal de Klein ISD. Estamos trabajando constantemente para poner a disposición nuevos recursos para desarrollar la capacidad de los maestros para interactuar efectivamente con las familias. Continuamos conectando a las familias y al personal de la escuela a través de boletines informativos, traducciones, llamadas telefónicas y correspondencia escrita, y seguimos apoyando el aprendizaje de adultos (ahora virtualmente).

 

No dude en comunicarse y decirme cómo puedo servirle:

Mi horario de oficina virtual es: 8:30 AM – 2:30 PM

Estoy disponible para cualquier llamada de lunes a viernes de 9:00 – 11:00 AM


Là những nhân viên liên lạc phụ huynh, chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ cộng đồng và các nhân viên của trường trong giai đoạn thử thách này. Hơn bao giờ hết, chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của sự hợp tác tích cực giữa gia đình và nhà trường. Trong lúc các gia đình và trường học cùng vượt qua gia đoạn học tại nhà, xin tin rằng chúng tôi vẫn sẵn sàng hỗ trợ cả hai. 

Chúng tôi đang kết nối và học hỏi từ những đối tác trên khắp đất nước để đem sự hỗ trợ tốt nhất đến cho các gia đình và nhân viên trong học khu Klein. Chúng tôi đang không ngừng nỗ lực trong việc tạo ra các nguồn lực mới để giúp thêm năng lực cho giáo viên làm việc với các gia đình hiệu quả hơn. Chúng tôi tiếp tục kết nối giữa nhà trường và gia đình qua các bản tin, bản dịch, gọi điện thoại và thư từ qua lại, và chúng tôi cũng tiếp tục hỗ trợ việc học của người lớn (hiện thời bằng cách trực tuyến).

Xin vui lòng liên lạc và cho chúng tôi biết chúng tôi giúp gì được cho quý vị.

Giờ làm việc tại nhà của chúng tôi: 8:30 AM – 2:30 PM
Elouise Washington
832-484-4322
[email protected]
English

Mandy DeLeon
832-484-7387
[email protected]
Spanish

Website by SchoolMessenger Presence. © 2023 Intrado Corporation. All rights reserved.